معنی و ترجمه کلمه عادت بخوردن مختصرى غذا و جویدن کامل آن به انگلیسی عادت بخوردن مختصرى غذا و جویدن کامل آن یعنی چه

عادت بخوردن مختصرى غذا و جویدن کامل آن

fletcherism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها