معنی و ترجمه کلمه عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایى در اثر مجاورت به انگلیسی عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایى در اثر مجاورت یعنی چه

عامل فعل و انفعال اجسام شیمیایى در اثر مجاورت

catalyst

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها