معنی و ترجمه کلمه عایدات حاصله از کسب و کار را براى سرمایه گذارى مجدد کنار گذاردن به انگلیسی عایدات حاصله از کسب و کار را براى سرمایه گذارى مجدد کنار گذاردن یعنی چه

عایدات حاصله از کسب و کار را براى سرمایه گذارى مجدد کنار گذاردن

plow back

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها