معنی و ترجمه کلمه عجز از پرداخت دیون به انگلیسی عجز از پرداخت دیون یعنی چه

عجز از پرداخت دیون

insolvence
insolvency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها