معنی و ترجمه کلمه عدسى درونى دوربین یاذره بین به انگلیسی عدسى درونى دوربین یاذره بین یعنی چه

عدسى درونى دوربین یاذره بین

field glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها