معنی و ترجمه کلمه عدسى سر دوربین یامیکروسکپ به انگلیسی عدسى سر دوربین یامیکروسکپ یعنی چه

عدسى سر دوربین یامیکروسکپ

eyepiece


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها