معنی و ترجمه کلمه عدسى غیر آستیگمات به انگلیسی عدسى غیر آستیگمات یعنی چه

عدسى غیر آستیگمات

anastigmat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها