معنی و ترجمه کلمه عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقى ماندن آنها در حال انقباض دائم به انگلیسی عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقى ماندن آنها در حال انقباض دائم یعنی چه

عدم انبساط عضلات مجارى بدن و باقى ماندن آنها در حال انقباض دائم

achalasia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها