معنی و ترجمه کلمه عدم تجانس بین اعضاى مختلف به انگلیسی عدم تجانس بین اعضاى مختلف یعنی چه

عدم تجانس بین اعضاى مختلف

heterology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها