معنی و ترجمه کلمه عدم وفق به انگلیسی عدم وفق یعنی چه

عدم وفق

disparage

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها