معنی و ترجمه کلمه عرق زیاد بدن به انگلیسی عرق زیاد بدن یعنی چه

عرق زیاد بدن

hidrosis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها