معنی و ترجمه کلمه عرق سوز به انگلیسی عرق سوز یعنی چه

عرق سوز

heat rash
miliaria
prickly heat

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها