معنی و ترجمه کلمه عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد به انگلیسی عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد یعنی چه

عرق گندم که داراى آب میوه گوجه باشد

sloe gin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها