معنی و ترجمه کلمه عروسى کردن به انگلیسی عروسى کردن یعنی چه

عروسى کردن

consummate
espouse
marry

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها