معنی و ترجمه کلمه عزیزترین چیز نزد شخص به انگلیسی عزیزترین چیز نزد شخص یعنی چه

عزیزترین چیز نزد شخص

lares and penates

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها