معنی و ترجمه کلمه عضو مولد هاگ در گیاهان پست به انگلیسی عضو مولد هاگ در گیاهان پست یعنی چه

عضو مولد هاگ در گیاهان پست

sporogonium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها