معنی و ترجمه کلمه عطر مخصوص پمادموى سر به انگلیسی عطر مخصوص پمادموى سر یعنی چه

عطر مخصوص پمادموى سر

pomatum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها