معنی و ترجمه کلمه عطف به ماسبق به انگلیسی عطف به ماسبق یعنی چه

عطف به ماسبق

ex post facto
retroaction
retroactive
retroactivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها