معنی و ترجمه کلمه عقاید یا قلمرو نفوذ اشراف پروسى به انگلیسی عقاید یا قلمرو نفوذ اشراف پروسى یعنی چه

عقاید یا قلمرو نفوذ اشراف پروسى

junkerdom
junkerism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها