معنی و ترجمه کلمه عقیده قبلى نسبت به چیزى به انگلیسی عقیده قبلى نسبت به چیزى یعنی چه

عقیده قبلى نسبت به چیزى

presentiment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها