معنی و ترجمه کلمه علت براى عملى تا قاضى بتواند راى خود را بدهد به انگلیسی علت براى عملى تا قاضى بتواند راى خود را بدهد یعنی چه

علت براى عملى تا قاضى بتواند راى خود را بدهد

acetiam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها