معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض گیاهى بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض گیاهى بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره خواص و بوم شناسى و علل شیوع امراض گیاهى بحث مى کند

epiphytology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها