معنی و ترجمه کلمه علمى که در باره پدیده هاى شیمیایى سلول و بافت بحث مى کند به انگلیسی علمى که در باره پدیده هاى شیمیایى سلول و بافت بحث مى کند یعنی چه

علمى که در باره پدیده هاى شیمیایى سلول و بافت بحث مى کند

histochemistry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها