معنی و ترجمه کلمه علم شناسایى تلفظ کلمات و صداها به انگلیسی علم شناسایى تلفظ کلمات و صداها یعنی چه

علم شناسایى تلفظ کلمات و صداها

phonemics

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها