معنی و ترجمه کلمه علم غیب به انگلیسی علم غیب یعنی چه

علم غیب

foredknowlege
foreknowledge
prescience

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها