معنی و ترجمه کلمه علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا به انگلیسی علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا یعنی چه

علم مربوط به حرکت اجسام در گازها و هوا

aerodynamics

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها