معنی و ترجمه کلمه علم مربوط به شناسایى اتم و استفاده از نیروى اتمى به انگلیسی علم مربوط به شناسایى اتم و استفاده از نیروى اتمى یعنی چه

علم مربوط به شناسایى اتم و استفاده از نیروى اتمى

atomistics

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها