معنی و ترجمه کلمه عمل جراحى و برداشتن مجراى ناقل منى براى عقیم کردن به انگلیسی عمل جراحى و برداشتن مجراى ناقل منى براى عقیم کردن یعنی چه

عمل جراحى و برداشتن مجراى ناقل منى براى عقیم کردن

vasectomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها