معنی و ترجمه کلمه عمل متقابل به انگلیسی عمل متقابل یعنی چه

عمل متقابل

interaction
rebuttal
reciprocal
reciprocation
reciprocity
retaliation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها