معنی و ترجمه کلمه عمل ملوک الطوایفى کردن به انگلیسی عمل ملوک الطوایفى کردن یعنی چه

عمل ملوک الطوایفى کردن

feudalization

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها