معنی و ترجمه کلمه عمل پرت کردن به انگلیسی عمل پرت کردن یعنی چه

عمل پرت کردن

spill


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها