معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 1 و جرم اتمى 1.00794 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 1 و جرم اتمى 1.00794 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 1 و جرم اتمى 1.00794 گرم بر مول

Hydrogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها