معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 109 و جرم مولى گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 109 و جرم مولى گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 109 و جرم مولى گرم بر مول

Meitnerium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها