معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 14 و جرم اتمى 28.0855 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 14 و جرم اتمى 28.0855 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 14 و جرم اتمى 28.0855 گرم بر مول

Silicon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها