معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 16 و جرم اتمى 32.066 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 16 و جرم اتمى 32.066 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 16 و جرم اتمى 32.066 گرم بر مول

Sulfur
Sulphur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها