معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 17 و جرم اتمى 35.4527 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 17 و جرم اتمى 35.4527 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 17 و جرم اتمى 35.4527 گرم بر مول

Chlorine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها