معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 18 و جرم اتمى 39.948 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 18 و جرم اتمى 39.948 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 18 و جرم اتمى 39.948 گرم بر مول

Argon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها