معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 2 و جرم اتمى 4.002602 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 2 و جرم اتمى 4.002602 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 2 و جرم اتمى 4.002602 گرم بر مول

Helium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها