معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 23 و جرم اتمى 50.9415 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 23 و جرم اتمى 50.9415 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 23 و جرم اتمى 50.9415 گرم بر مول

Vanadium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها