معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 25 و جرم اتمى 54.938049 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 25 و جرم اتمى 54.938049 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 25 و جرم اتمى 54.938049 گرم بر مول

Manganese

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها