معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 3 و جرم اتمى 6.941 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 3 و جرم اتمى 6.941 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 3 و جرم اتمى 6.941 گرم بر مول

Lithium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها