معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 39 و جرم اتمى 88.90585 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 39 و جرم اتمى 88.90585 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 39 و جرم اتمى 88.90585 گرم بر مول

Yttrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها