معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 40 و جرم اتمى 91.224 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 40 و جرم اتمى 91.224 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 40 و جرم اتمى 91.224 گرم بر مول

Zirconium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها