معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 46 و جرم اتمى 106.42 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 46 و جرم اتمى 106.42 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 46 و جرم اتمى 106.42 گرم بر مول

Palladium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها