معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 49 و جرم اتمى 114.818 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 49 و جرم اتمى 114.818 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 49 و جرم اتمى 114.818 گرم بر مول

Indium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها