معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 5 و جرم اتمى 10.811 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 5 و جرم اتمى 10.811 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 5 و جرم اتمى 10.811 گرم بر مول

Boron

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها