معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 55 و جرم اتمى 132.90545 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 55 و جرم اتمى 132.90545 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 55 و جرم اتمى 132.90545 گرم بر مول

Cesium

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها