معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 59 و جرم مولى 140.907 گرم بر مول و چگالى 6.773 گرم بر سانتى متر مکعب به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 59 و جرم مولى 140.907 گرم بر مول و چگالى 6.773 گرم بر سانتى متر مکعب یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 59 و جرم مولى 140.907 گرم بر مول و چگالى 6.773 گرم بر سانتى متر مکعب

Praseodynium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها