معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 60 و جرم مولى 144.24 گرم بر مول و چگالى 7.00 گرم بر سانتى متر مکعب به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 60 و جرم مولى 144.24 گرم بر مول و چگالى 7.00 گرم بر سانتى متر مکعب یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 60 و جرم مولى 144.24 گرم بر مول و چگالى 7.00 گرم بر سانتى متر مکعب

Neodymium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها