معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 61 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 7.264 گرم بر سانتى متر مکعب به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 61 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 7.264 گرم بر سانتى متر مکعب یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 61 و جرم مولى گرم بر مول و چگالى 7.264 گرم بر سانتى متر مکعب

Promethium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها